Orienteering Club  Prishtina

Suported by: 

Qëllimi i krijimit të këtij Klubi është:

  1. Zhvillimi i aktiviteteve Edukuese dhe Sportive.
  2.  Promovimi dhe zhvillimi i orientimit me harta dhe busulla si sport i ri në Kosovë.
  3.  Ofrimi i trajnimeve të Orientimit në Natyrë (me harta, busulla, GPS dhe mënyra tjera). 
  4.  Përfshirjen e të gjitha komuniteteve të popullsisë padallim moshe, feje, gjinie dhe kombësie.
  5.  Krijimi i sportit të Orientimit si disiplinë e veçantë.
  6.  Krijimi i Federatës së Orientimit në Kosovë.
  7.  Krijimin e marrëdhënieve të shëndosha ndërnjerëzore.
  8.  Bashkëpunimi ndërkombëtar.
  9.  Organizimi i garave - kampionateve me sisteme ekipore dhe individuale.
  10.  Përfaqësimi i klubit dhe Kosovës në trajnime dhe gara regjionale dhe ndërkombëtare.